Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
JĘZYK ANGIELSKI  W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
Studia podyplomowe „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” skierowane są do  nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych zdobyciem przygotowania językowego i merytorycznego oraz kwalifikacji metodycznych  w zakresie  nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
W trakcie studiów intensywne doskonalenie języka pozwoli na przystąpienie do  certyfikowanego egzaminu z języka angielskiego, niezbędnego do uzyskania pełnych kwalifikacji do nauczania języka.
 
CELE STUDIÓW:
  • Uzyskanie kwalifikacji  niezbędnych do nauczania języka angielskiego  na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej zainteresowanych osób w zakresie prawidłowości przyswajania języka oraz stosowania metod i technik nauczania języka angielskiego, niezbędnych w pracy dydaktycznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  • Doskonalenie języka w zakresie sprawności językowych, takich jak czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie,  znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2 oraz przygotowanie do przystąpienia do  egzaminu nadającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 wg. rozporządzeń MEN z dnia 12 marca 2009 r. i 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
  
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent  będzie posiadał wymagane kwalifikacje oraz dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie  przygotowania do prowadzenia zajęć języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Będzie potrafił włączać zajęcia z języka angielskiego do procesu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, posiadając  przy tym bogaty metodyczny warsztat pracy i  merytoryczne przygotowanie do pracy z językiem obcym z dziećmi.
Absolwenci będą przygotowani od strony językowej do zdania egzaminu na poziomie B2, gdyż w program studiów wpisane jest intensywne doskonalenie języka angielskiego (180 godzin). 
Po ukończeniu studiów oraz uzyskaniu certyfikatu  potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, absolwent uzyska pełne kwalifikacje do nauczania języka w  placówkach oświatowych, takich jak: przedszkola, klasy 1 -3 szkoły podstawowej oraz szkoły językowe.
 
WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej i jej prezentacja w trakcie egzaminu dyplomowego.
 
FORMA STUDIÓW
Studia podyplomowe, niestacjonarne 3 semestry  - 350 godzin, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Podstawy dydaktyki języka angielskiego
Metodyka nauczania języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Emisja głosu
Warsztaty metodyczne, w tym:
Gry i zabawy w nauczaniu języka obcego
Technologie informacyjne w nauczaniu języka obcego
Fonetyka praktyczna
Zagadnienia gramatyczne i leksykalne
Czytanie ze zrozumieniem
Słuchanie ze zrozumieniem
Konwersacje
Formy pisemne
Zintegrowane sprawności językowe:  techniki egzaminacyjne
Seminarium dyplomowe
Praktyka
 
DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu
 
 
CENA
Wpłata jednorazowa 4500 PLN
Wpłata semestralna 1600 PLN + 350 PLN opłata rejestracyjna i wpisowe odliczane od ostatniej wpłaty.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
 
WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Uczestnikami studiów mogą być osoby, które legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie minimum B1 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dla osób nieposiadających wymienionego wyżej certyfikatu przed rozpoczęciem studiów przewidziany jest językowy test plasujący. W przypadku osób, u których wynik  testu wskazywał będzie  na znajomość języka poniżej poziomu B1 proponowany będzie dodatkowy kurs językowy, podnoszący znajomość języka w ilości 120 godzin.
Zasady rekrutacji: Kolejność zgłoszeń.
 
TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Terminy zajęć: Zajęcia co 1-2 tygodnie sobota/niedziela
 
* Uprzejmie informujemy, że w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów grupa nie zostanie uruchomiona.
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.