Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
TRENER  BIZNESU
TRENER  BIZNESU
Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem zawodu trenera biznesu.   Przygotowują do pracy w charakterze trenera wewnętrznego, trenera prowadzącego własną działalność gospodarczą lub współpracującego z firmą szkoleniową. Przeznaczone są także dla  pracowników działów personalnych i osób, które chcą  rozwijać swoje umiejętności 
w tym kierunku. 
Studia pozwolą  na uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii pracy, komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy poznają  rolę i kompetencje trenera, problematykę diagnozowania i prowadzenia procesu szkoleniowego dla klienta biznesowego z uwzględnieniem procesu grupowego, rodzaje działań szkoleniowych, specyfikę uczenia się dorosłych. Zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania  i prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem aktywizujących metod i narzędzi szkoleniowych, a także narzędzi oceny efektywności szkoleń, zgodnie z oczekiwaniem klienta i jego organizacji.
Prowadzone warsztaty umożliwią m.in. poznanie i przećwiczenie wybranych: metod oraz narzędzi pracy trenera biznesu, zasad pracy z grupą, w tym postępowania w trudnej sytuacji szkoleniowej i z trudnym klientem, a przede wszystkim pracy nad rozwojem jednostki, zespołu i organizacji. Przygotowując własne  próbki szkoleniowe, nauczą się zarządzać uwagą i emocjami uczestników szkolenia.
 
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Po ukończeniu studiów uczestnicy będą potrafili zdiagnozować potrzeby szkoleniowe klienta. Powinni posiadać kompetencje związane z przygotowaniem programu szkolenia, jego przeprowadzeniem oraz interpretacją ewaluacji szkolenia. Będą potrafili  określić cele szkolenia – zgodne z celami rozwojowymi i biznesowymi klienta, plan szkolenia, a także zaplanować czas niezbędny do jego zrealizowania. Absolwent posiadać będzie również umiejętności dobierania najefektywniejszych metod oraz narzędzi szkoleniowych.  Dodatkowo absolwenci będą znali możliwości wykorzystania metod uczenia osób dorosłych, rozumienia mechanizmów psychologicznych i prowadzenia procesu grupowego oraz skutecznego rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie. 
 
WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu są pozytywne wyniki wszystkich zaliczeń i egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej w postaci projektu rozwoju dla rzeczywistego klienta oraz prezentacja jednego z modułów tego projektu w ramach egzaminu dyplomowego. 
 
FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe 2-semestralne,  240 godz.
 
FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne
 
RAMOWY PROGRAM
Podstawy zarządzania kapitałem ludzkim
Metodyka procesu uczenia się i rozwoju dorosłych
Psychologia pracy 
Komunikacja interpersonalna
Warsztaty słowa
Emisja głosu
Autoprezentacja
Etyka w pracy trenera
Rynek szkoleniowy
Trening rozwoju osobistego trenera, w tym 
- kompetencje trenera
- rozwój trenera,
- indywidualna ścieżka rozwoju trenera
- metodyka i narzędzia pracy trenera
Warsztat trenera, w tym:
- trening umiejętności trenerskich
- zarządzanie projektem rozwojowym i szkoleniowym
Efektywność szkoleń
Praca z grupą
Sytuacje trudne w pracy trenera
Warsztaty dyplomowe
 
 
CENA
Wpłata jednorazowa 4800 PLN
Wpłata semestralna 2500 PLN + 350 PLN opłata rejestracyjna i wpisowe odliczane od ostatniej wpłaty.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
 
WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: Ukończone studia wyższe I lub II stopnia.
Zasady rekrutacji: Kolejność zgłoszeń.
 
TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec
Terminy zajęć: Zajęcia co 2 tygodnie sobota/niedziela
 
DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
 
* Uprzejmie informujemy, że w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów grupa nie zostanie uruchomiona.
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.