Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Studia II stopnia – Informatyka
Minimum teorii – maksimum praktyki
Naprawdę przyjazne studia zorientowane na zastosowania
 
OFERUJEMY ATRAKCYJNE I POSZUKIWANE NA RYNKU SPECJALNOŚCI:
 
STUDIA DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH LICENCJATÓW I INŻYNIERÓW
Studia realizowane są w 2-ch wariantach – 4 semestralnym dla absolwentów studiów licencjackich oraz 3 semestralnym dla absolwentów studiów inżynierskich.
Studia realizowane w wariancie 3 semestralnym dostępne są tylko dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy posiadają tytuł zawodowy inżyniera.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Informatyka Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie oraz innych Uczelni nie podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu – mają wstęp wolny. Są oni przyjmowani na studia na podstawie dyplomu ukończenia studiów 1-go stopnia, przy czym absolwenci studiów licencjackich rozpoczynają studia od semestru 0-go, a studiów inżynierskich od semestru 1-go.
Absolwenci studiów 1-go stopnia na innych kierunkach niż Informatyka są przyjmowani na studia na podstawie dyplomu ukończenia studiów 1-go stopnia, po sprawdzeniu, czy posiadają oni kompetencje wymagane dla rozpoczęcia wnioskowanych studiów 2-go stopnia. Sprawdzenie następuje w trakcie postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Dziekana lub wyznaczonego przez niego Pełnomocnika (nauczyciel akademicki). Postępowanie kwalifikacyjne opiera się na dostarczonych przez kandydata dokumentach, w tym suplementach do dyplomów ukończenia studiów 1-go stopnia, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń branżowych oraz dorobku zawodowym. Trzeba dostarczyć wszystko, co dokumentuje zainteresowania i kwalifikacje informatyczne. W przypadku stwierdzenia deficytu kompetencji będą wyznaczone przedmioty uzupełniające, kandydat do chwili ich zdania będzie uczestniczyć w zajęciach jako wolny słuchacz, tak że cykl kształcenia nie zostanie wydłużony (1,5 roku dla inżyniera i 2 lata dla licencjata).
 
 
Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, przygotowanej przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego, oraz egzaminem dyplomowym.
 
Program studiów przygotowany dla studiów II stopnia na kierunku Informatyka zakłada kształcenie zgodnie z zasadami współczesnego nauczania w uczelniach europejskich, co znacząco podnosi jego atrakcyjność. W tym celu program studiów wzbogacony został o liczne formy zajęć przygotowujące do pracy zawodowej i kształtujące u studentów umiejętności przydatne przy wejściu na rynek pracy i pomyślne utrzymanie się na nim. Dla studentów stworzona została możliwość wyboru dostępnych na uczelni specjalności. Program uwzględnia interdyscyplinarny charakter studiów oraz ukierunkowanie kształcenia na potrzeby rynku pracy w zakresie wykształcenia informatycznego. Celem kształcenia jest przede wszystkim przekazanie rozległej wiedzy informatycznej.
 
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Informatyka o profilu praktycznym będzie mógł być zatrudniony w przedsiębiorstwach z branży informatycznej zajmujących się przygotowywaniem, wdrażaniem i utrzymaniem w ruchu rozwiązań informatycznych, na stanowiskach pracy na których wymagane są kompetencje zgodne z jego profilem zawodowym.
 
Absolwent studiów będzie również mógł pracować w firmach i instytucjach z poza branży informatycznej, na stanowiskach pracy na których wymagane lub przydatne są kompetencje uzyskiwane po ich ukończeniu.
 
Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia działalności zawodowej indywidualnie oraz do uczestniczenia w pracach zespołów, jak również do kierowania nimi.
 
Studia trwają 3*/4 semestry i kończą się przygotowaniem (wykonaniem) projektu dyplomowego przedstawionego w pracy magisterskiej (przygotowanej przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego – promotora).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* dla kandydatów z tytułem inżyniera
 
 
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.