Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków i specjalności, które są zainteresowane problematyką zarządzania oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie, a także do założenia i prowadzenia niepublicznych placówek oświatowych. Umożliwiają one nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania pracą placówki oświatowej przez menedżerów oświaty.
Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Plan studiów obejmuje 30 ECTS i 245 godzin. 
 
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu kierowania placówką oświatową i personelem. Posiada umiejętności w zakresie sprawnej organizacji pracy w szkole. Program zajęć uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą. Daje możliwości nabycia umiejętności praktycznego kierowania pracą placówki, podczas odbywania praktyk kierowniczych u doświadczonych dyrektorów placówek oświatowych.
 
DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
"Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011r., potwierdzające kwalifikacje podyplomowe, wydawane po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych."
 
DODATKOWE UPRAWNIENIA UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową, (zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436).
                                                                                                                     
FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe
 
FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne
 
RAMOWY PROGRAM
 • Podstawy prawne zarządzania placówką oświatową
 • Podstawy organizacji i zarządzania placówką oświatową
 • Podstawy prawa pracy
 • Prawo oświatowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Nadzór pedagogiczny
 • Koncepcje pracy placówki
 • Finanse w oświacie
 • Marketing w oświacie
 • Technologie informacyjne w pracy dyrektora
 • Specjalne potrzeby edukacyjne w pracy placówki
 • Komunikacja interpersonalna w placówce
 • Dyrektor liderem realizacji zadań oświatowych
 • Mediacje i negocjacje
 • Seminarium dyplomowe
 
 
CENA
Wpłata jednorazowa 3000 PLN
Wpłata semestralna 1600 PLN + 350 PLN opłata rejestracyjna i wpisowe odliczane od ostatniej wpłaty.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
 
WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: Ukończone studia wyższe I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: Kolejność zgłoszeń
 
TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec
Terminy zajęć: Zajęcia co 2 tygodnie sobota/niedziela
 
* Uprzejmie informujemy, że w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów grupa nie zostanie uruchomiona.
 
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.