Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Zarządzanie zakładami administracyjnymi
Absolwent tej specjalności posiada pełne kompetencje podane dla absolwenta kierunku, a ponadto:
 • zna znaczenie dobrego zarządzania zakładem administracyjnym i finansów publicznych,
 • potrafi modelować procesami doskonalenia i rozwoju zawodowego podległych sobie pracowników,
 • potrafi sprawnie posługiwać się różnymi narzędziami komunikacji, takimi jak: negocjacje, spotkania i narady, prezentacje, wystąpienia publiczne,
 • potrafi organizować i kierować pracą różnorodnych zespołów funkcjonujących w zakładach administracyjnych,
 • umie pełnić funkcję inicjatora różnego rodzaju zmian oraz myślenia i działania w sposób kreatywny,
 • radzi sobie z oporem i trudnościami w toku wprowadzania zmian organizacyjnych,
 • uczestniczy w inicjowaniu w środowisku społeczności lokalnej działań o charakterze społecznym i przewidywania skutków ich realizacji.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

Przedmioty uzupełniające dla absolwentów studiów spoza obszaru nauk społecznych:
podstawy zarządzania,
mikroekonomia.

Przedmioty kierunkowe:
koncepcje zarządzania, makroekonomia, zarządzanie procesami, prawo cywilne, marketing międzynarodowy, negocjacje, statystyka matematyczna, zarządzanie strategiczne, etyka w zarządzaniu, rachunkowość zarządcza, prawo handlowe, przedsiębiorczość, logistyka, psychologia w zarządzaniu, prognozowanie ekonomiczne, język angielski.

Przedmioty specjalnościowe:
 • seminarium dyplomowe
 • projekt/badanie dyplomowe
 • zadania i organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
 • podstawy prawne ustroju zakładów administracyjnych
 • pojęcie i rodzaje zakładów administracyjnych
 • zarządzanie "new public management" (nowe zarządzania publiczne) i marketing publiczny
 • podstawy finansów publicznych
 • kontrola i nadzór nad zakładami administracyjnymi

Przedmioty do wyboru (należy wybrać przynajmniej dwa):
inne – z innych specjalności wg uznania studenta.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Ukończenie specjalności Zarządzanie zakładami administracyjnym jest jednym ze sposobów na unowocześnienie administracji publicznej różnego szczebla (rządowej i samorządowej). Przeznaczona jest dla pracowników zatrudnionych w zakładach administracyjnych (publicznych) m.in. w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach ubezpieczeń społecznych, zakładach (jednostkach) kultury, sportu i rekreacji, teatrze powszechnym, bibliotekach publicznych, w oświacie (w tym w szkolnictwie wyższym), w zakładach gospodarki komunalnej. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony na stanowiskach: specjalisty, głównego specjalisty, pracownika administracyjnego biblioteki publicznej, kierownika ośrodka kultury, sportu i rekreacji, kierownika zakładu ubezpieczeń społecznych, menedżera zakładu opieki zdrowotnej, dyrektora szpitala.


Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.