Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Absolwent tej specjalności posiada pełne kompetencje podane dla absolwenta kierunku, a ponadto:
  • posiada wiedzę dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem publicznym,
  • posiada umiejętność rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem publicznym,
  • potrafi ustalić ocenę ryzyka oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

Przedmioty uzupełniające dla absolwentów studiów spoza obszaru nauk społecznych:
podstawy zarządzania,
mikroekonomia.

Przedmioty kierunkowe:
koncepcje zarządzania, makroekonomia, zarządzanie procesami, prawo cywilne, marketing międzynarodowy, negocjacje, statystyka matematyczna, zarządzanie strategiczne, etyka w zarządzaniu, rachunkowość zarządcza, prawo handlowe, przedsiębiorczość, logistyka, psychologia w zarządzaniu, prognozowanie ekonomiczne, język angielski.

Przedmioty specjalnościowe
:
  • seminarium dyplomowe
  • projekt/badanie dyplomowe
  • podstawy bezpieczeństwa państwa
  • etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
  • bezpieczeństwo informacji
  • zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych
  • prawo i postępowanie karne w sytuacjach kryzysowych

Przedmioty do wyboru (należy wybrać przynajmniej dwa):
inne – z innych specjalności wg uznania studenta.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym ukierunkowana jest dla osób zatrudnionych w administracji publicznej, które są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem publicznym i reagowaniem kryzysowym. Przeznaczona jest również dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w instytucjach administracji publicznej – rządowej i samorządowej, policji, straży miejskiej, straży granicznej. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony jako specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biurze Ochrony Rządu, specjalista w Komendzie Głównej Straży Granicznej, specjalista w Komendzie Policji, specjalista w urzędach administracji samorządowej w Wydziałach Zarządzania Kryzysowego, strażnik miejski/gminny oraz na stanowiskach kierowniczych.


Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.