Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Studia I stopnia – Ekonomia
Minimum matematyki – Maksimum ekonomii
 

Studia na kierunku Ekonomia umożliwiają uzyskanie szerokiej wiedzy ekonomicznej z zakresu teorii mikro- i makroekonomii oraz narzędzi analitycznych, stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Słuchacze zdobywają wiedzę o narzędziach, które umożliwiają im zrozumienie zjawisk występujących we współczesnej gospodarce, w tym szczególnie w gospodarce polskiej. Uzyskują wgląd w reguły współzależności występujące między różnymi częściami składowymi gospodarki (na szczeblu mikro- i makroekonomicznym, a także w skali krajowej i międzynarodowej).
 
 
W trakcie studiów istotny nacisk kładziemy na wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, w wyjaśnianiu istoty zjawisk i procesów gospodarczych. W związku z tym za szczególnie ważne uznajemy dostarczanie studentom metod i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów gospodarczych, ułatwiających podejmowanie decyzji oraz wyposażenie ich w umiejętności modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!
 
W ramach kierunku Ekonomia student może wybrać jedną z następujących specjalności:
 
Absolwent kierunku Ekonomia posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Zna reguły funkcjonowania wszystkich ważnych działów gospodarki oraz metody efektywnego korzystania z kapitału ludzkiego, rzeczowego, finansowego oraz z informacji i wiedzy. Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych, a ponadto umie krytycznie weryfikować poglądy na temat gospodarki i jej składników, pojawiające się w dyskusjach zawodowych i publikacjach. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach powyższych specjalności umożliwiają mu również podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), m.in. w dużych korporacjach, bankach komercyjnych i instytucjach doradczych, głównie na stanowiskach operacyjnych, w kraju i za granicą. Posiada też wiedzę i umiejętności niezbędne  do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.