fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Wizja
Jesteśmy uczelnią zorientowaną na kształcenie kadr zgodnie z potrzebami nowoczesnego biznesu (krajowego i zagranicznego) oraz zapotrzebowaniem na miejsca pracy w instytucjach samorządowych i centralnych.
Umożliwiamy absolwentom skuteczne odnalezienie się na obecnym rynku pracy – krajowym i zagranicznym.
Wraz z rozwojem naszej uczelni systematycznie wzrasta poziom świadczonych usług edukacyjnych.
Do roku 2016 na uczelni powstaną nowe kierunki i ścieżki kształcenia, których rodzaj i programy określone zostaną we współpracy z przedsiębiorcami i środowiskiem lokalnym. W tym czasie planujemy uruchomić studia stacjonarne na prowadzonych obecnie kierunkach studiów.
Nastąpi intensywny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. Między innymi zwiększy się liczba pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w uczelni na pierwszym miejscu pracy, a także liczba nauczycieli akademickich podejmujących rozwój naukowy.
Zostaną zintensyfikowane działania w zakresie współpracy z szeroko pojętym otoczeniem: uczelniami krajowymi i zagranicznymi, samorządami lokalnymi, szkołami ponadgimnazjalnymi, a także ze środowiskiem biznesowym. Uczelnia aktywnie włączy się w lokalny system kształcenia ustawicznego, zarówno poprzez organizowanie różnorodnych form edukacyjnych na miejscu (studia podyplomowe, kursy doskonalące, warsztaty, szkoły letnie), jak również poprzez delegowanie swoich nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć organizowanych przez inne jednostki szkoleniowe.
W latach 2012–2016 wzrośnie liczba badań naukowych prowadzonych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki służącej rozwojowi lokalnego środowiska gospodarczego.
Nastąpi także zdecydowana poprawa bazy lokalowej oraz zaplecza naukowo-dydaktycznego. Realizacja strategii przyczyni się również do dalszej demokratyzacji życia wewnątrz uczelnianego, wzrosną również kompetencje studentów w zakresie współzarządzania uczelnią.
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.