flaga1

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Studia I stopnia – Administracja
Bez matematyki – tylko administracja oraz prawo

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie, realizując interdyscyplinarny program nauczania, zapewnia studentom kierunku Administracja znakomity początek kariery w administracji publicznej. Studia na naszej uczelni przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych, eksperckich i menedżerskich w centralnej i terenowej administracji rządowej.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

Nauka na kierunku Administracja obejmuje zestaw podstawowych przedmiotów oraz uzupełniający zestaw przedmiotów specjalistycznych, spośród których student wybiera najbardziej interesującą go specjalność:

Program kształcenia realizowany na naszej uczelni uwzględnia najnowsze trendy w zakresie metod zarządzania publicznego, sposobów realizacji kluczowych polityk publicznych czy analizowania bieżących wydarzeń społeczno-ekonomicznych. Podczas studiów studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach i konwersatoriach dotyczących funkcjonowania państwa, co daje absolwentom kierunku gwarancję zdobycia wiedzy i umiejętności dostosowanych do wyzwań, przed jakimi staje administracja publiczna w Polsce.

Lista przedmiotów

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że na kierunku Administracja nie nauczamy matematyki.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Administracja jest przygotowany do pracy urzędniczej na różnych szczeblach administracji publicznej – rządowej i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Ponadto potrafi samodzielnie doskonalić i uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent rozwiązuje problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Jest możliwe także indywidualne wyprofilowanie swoich kompetencji. Student może wybrać sobie zamiast specjalności dowolne przedmioty (ze wszystkich oferowanych przedmiotów specjalnościowych) i w ten sposób określić swoją ścieżkę studiów i związane z nią kompetencje. Można wybrać przedmioty dostosowane do pracy zawodowej, bardziej lubiane, łatwiejsze do nauki itp.

Studia trwają sześć semestrów i kończą się wykonaniem pracy dyplomowej licencjackiej, przygotowanej przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego – promotora.
Po pozytywnej obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

 

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.