Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Studia II stopnia - Zarządzanie
Harmoniczne połączenie teorii i praktyki
Magisterskie Studia Menedżerskie wg standardu MBA
  
Magisterskie Studia Menedżerskie wg standardu MBA są studiami II stopnia w zakresie zarządzania, których absolwenci otrzymują dyplomy magistra zarządzania.
 
Magisterskie Studia Menedżerskie realizowane wg standardu MBA przygotowują do kariery w świecie szeroko rozumianego biznesu, kształcąc kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, instytucji sektora publicznego oraz organizacji użyteczności publicznej. Głównymi adresatami programu są osoby zorientowane na aktywną karierę zawodową:
 
• absolwenci uczelni (krajowych i zagranicznych), dowolnych kierunków studiów: ekonomicznych, politechnicznych, uniwersyteckich, rolniczych, medycznych, artystycznych itd., którzy z racji pełnionych bądź planowanych obowiązków zawodowych pragną otrzymać wykształcenie akademicko - zawodowe i tytuł magistra zarządzania w jednej z oferowanych przez naszą uczelnię specjalności,
 
• absolwenci zawodowych szkół zarządzania (publicznych i niepublicznych), którzy po uzyskaniu tytułu licencjata mogą otrzymać w ramach oferowanego przez nas programu wykształcenie akademickie i dyplom magistra w zakresie zarządzania, niezbędny dla dalszej kariery menedżerskiej.
 
Studia są dostępne dla wszystkich absolwentów studiów 1-go stopnia, którzy posiadają tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera względnie równoważny.
  
W ramach studiów II stopnia oferujemy atrakcyjne specjalności i ścieżki studiów dla osób zainteresowanych aktywnym i zorientowanym na sukces kierowaniem swoją karierą zawodową.
Niezależnie od tego, jakie studia I stopnia ukończył absolwent naszej uczelni, po studiach II stopnia będzie przygotowany do pracy w atrakcyjnych zawodach i chłonnych obszarach współczesnego rynku pracy, z którymi związane są oferowane przez nas specjalności.
 
Cel studiów:
Przekazanie wyspecjalizowanej, solidnej wiedzy oraz ukształtowanie krytycznego i oryginalnego sposobu myślenia, zdobycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej, tak aby aktywnie i skutecznie funkcjonować na rynku pracy w obszarze związanym z ukończoną specjalnością i kierunkiem studiów.
 
ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

OBECNIE OFERUJEMY ATRAKCYJNE I POSZUKIWANE NA RYNKU SPECJALNOŚCI:

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, przygotowanej przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego, oraz egzaminem dyplomowym.

Lista przedmiotów

Wszystkie wymienione specjalności realizujemy w ramach prowadzonego przez nas kierunku studiów Zarządzanie.

Absolwent studiów II stopnia będzie mógł być zatrudniony nie tylko na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i specjalistycznych, lecz także  menedżerskich, we wszystkich organizacjach – niezależnie od ich wielkości i specyfiki! W szczególności może pracować jako menedżer w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, instytucjach i placówkach naukowo-badawczych oraz w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, firmach świadczących usługi finansowe, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, organach administracji rządowej i samorządowej, firmach konsultingowych, w agencjach reklamowych, działach promocji oraz marketingu, działach HR i IT itp.

Studia trwają cztery semestry i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej magisterskiej (pod kierunkiem opiekuna naukowego – promotora). Po pozytywnej obronie pracy magisterskiej absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Studia magisterskie są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków.

Posiadanie dwóch dyplomów ukończenia różnych kierunków studiów może być bardzo pomocne przy ubieganiu się o miejsce pracy, szczególnie na stanowisku menedżerskim.

POLECAMY NASZE STUDIA, ZWŁASZCZA ABSOLWENTOM STUDIÓW I STOPNIA
PO KIERUNKACH:

Informatyka i inne studia inżynierskie;
Ekonomia, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji itp.;
Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne itp.;
Filozofia, Filologie itp.;
Geografia, Fizyka, Matematyka, Astronomia itp.;
Socjologia, Politologia; Stosunki Międzynarodowe itp.;
Pedagogika, Praca socjalna, Pielęgniarstwo;
inne – prosimy, zadzwoń, tel. 22 371 03 30

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.