Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Studia I stopnia – Zarządzanie
Minimum Matematyki – Maksimum Praktyki

Przedmioty trudne i łatwe wykładamy w sposób przyjazny studentom, dotyczy to w szczególności matematyki, statystyki i mikroekonomii, które najczęściej sprawiają dużo trudności studentom innych uczelni.

W toku studiów duży nacisk kładziemy na nauczenie przedmiotów związanych z zarządzaniem, które podnoszą wartość zawodową absolwentów i są użyteczne zarówno w dużych korporacjach, jak i w
small biznesie (np. prawo podatkowe, zarządzanie projektami, rachunkowość finansowa itp.).

W ramach kierunku Zarządzanie studenci mają możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych w branży, co pozwoli im skutecznie konkurować na współczesnym rynku pracy.

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzę szczegółową z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym oraz podstawową wiedzą specjalistyczną.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

Absolwent kierunku Zarządzanie

 • Posiada zdolność krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia.
 • Wykazuje się przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim.
 • Posiada umiejętność jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę.
 • Wykazuje się zdolnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji.
 • Rozumie zobowiązania profesjonalne i społeczne absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych.


OBECNIE OFERUJEMY ATRAKCYJNE I POSZUKIWANE NA RYNKU SPECJALNOŚCI:

 • Marketing, reklama i PR
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i personelem
 • Zarządzanie jakością i audyt wewnętrzny
 • Rachunkowość i zarządzanie podatkami
 • Logistyka (zarządzanie łańcuchem dostaw)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

 • Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, przygotowanej przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego, oraz egzaminem dyplomowym.
  Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę jeszcze przed ukończeniem studiów.

  Absolwent studiów na kierunku Zarządzanie będzie mógł być zatrudniony na stanowiskach menedżerskich, operacyjnych, analitycznych i specjalistycznych w przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych, pozarządowych, instytucjach i placówkach naukowo-badawczych oraz w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, firmach świadczących usługi finansowe, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, wydziałach finansowych administracji rządowej i samorządowej, firmach konsultingowych, w agencjach reklamowych, działach promocji oraz marketingu, działach HR, agencjach pozyskiwania personelu, a także jako przedstawiciel handlowy, pracownik biura obsługi klienta, doradca, konsultant ds. jakości itp.

  Jest możliwe także indywidualne wyprofilowanie swoich kompetencji. Student może wybrać zamiast specjalności dowolne przedmioty (z puli wszystkich oferowanych przedmiotów specjalnościowych) i w ten sposób określić swoją ścieżkę studiów i związane z nią kompetencje. Można wybrać przedmioty dostosowane do pracy zawodowej, bardziej lubiane, łatwiejsze dla studenta itp.
  Studia trwają 6*/7 semestrów i kończą się przygotowaniem (wykonaniem) badania (analizy) lub projektu dyplomowego przedstawionego w pracy dyplomowej licencjackiej (przygotowanej przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego – promotora). Po pozytywnej obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.


  * Studia stacjonarne i niestacjonarne w indywidualnych przypadkach.

  Nasze Atuty

  vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

  vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
  vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
  vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
  vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
  vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
  vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
  vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
  vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
  vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
  vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
  vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
  vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
  vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
  vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
  vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
  vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
  vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
  vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.