fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Start Studenci Stypendia
Stypendia

Pomoc materialna – informacja ogólna

Europejska Uczelnia informatyczno-Ekonomiczna dysponuje bogatym system stypendialnym. Wysokie stypendia, w tym stypendia socjalne, umożliwiają niezamożnej młodzieży pokrycie kosztów nauczania oraz kosztów utrzymania się w okresie studiów. 

Studenci Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie mogą ubiegać się o następującą pomoc materialną: 

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomoga,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Zasady ubiegania się o stypendia oraz zasady ich przyznawania zamieszczone są w Regulaminie pomocy materialnej Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w „Wirtualnym dziekanacie” w rubryce
z ogłoszeniami dla studentów. 

Jeden student może otrzymywać różne stypendia, z różnych tytułów. Osobom, które w czasie studiów spotkają nieszczęśliwe wypadki, inne zdarzenia losowe, udzielimy zapomogi. Każdy, kto spełnia warunki, może ubiegać się o zapomogę, niezależnie od tego, jakie stypendia aktualnie otrzymuje. O stypendia i zapomogi może ubiegać się zarówno student studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, ale tylko na jednym, wskazanym przez siebie, kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują ww. stypendia, z wyjątkiem sytuacji, gdy  kontynuuje on studia już po ukończeniu studiów I stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium jest dostarczenie wszystkich prawem określonych dokumentów.

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA:
Dział Stypendialny EU
tel.: 22 296 77 00

 

 

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.