fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Start Studenci Organizacje studenckie
Orgnizacje Studenckie
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
W 2011 roku działalność rozpoczęło Studenckie Koło Naukowe Wydziału Zarządzania. Zakres działalności Koła obejmuje:

1. Spotkania członków Koła i dyskusje merytoryczne dotyczące najnowszych problemów zarządzania; inicjowanie i realizacja prostych projektów badawczych z obszaru zarządzania;
2. Przygotowywanie wystąpień i referatów na konferencje krajowe i zagraniczne;
3. Organizacja wyjazdów naukowych. 
 
Aktualnie Koło Naukowe liczy sześciu członków (czterech studentów Zarządzania i dwóch Informatyki EWSIE). W roku akademickim 2011/12 przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Wydziału Zarządzania została Agnieszka Wachnik. 
 
Wśród najbliższych planów Koła jest m.in. udział w konferencji naukowej na Białorusi (kwiecień 2012), na którą studenci przygotowali referat i prezentację multimedialną pt. „Kryzys światowy w ujęciu ekonomicznym i liczbowym oraz postać Georga Sorosa”.
 

 
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE WYDZIAŁU INFORMATYKI
Podstawowym celem działalności Koła Naukowego jest poszerzanie oraz popularyzacja wiedzy
z zakresu informatyki oraz informacja o najnowszych osiągnięciach nauki. Członkowie Koła uczestniczą w konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i zagranicą. Dodatkowo występują z propozycjami zmian na stronie internetowej uczelni, serwisują oprogramowania na komputerach ogólnodostępnych oraz realizują własne projekty badawcze. Członkostwo w Kole Naukowym Wydziału Informatyki stwarza też możliwość własnego rozwoju – doskonalenia umiejętności pracy zespołowej, prowadzenia projektów naukowych z dziedziny zarządzania projektami oraz stwarza okoliczności do współpracy, spotkań i konsultacji z wybitnymi pracownikami naukowymi i przedstawicielami firm informatycznych, projektowych, usługowych
i programistycznych.
 
Zakres działalności Koła obejmuje:
1. Spotkania członków i dyskusje merytoryczne dotyczące najnowszych problemów informatyki;
2. Rozszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych przez studentów;
3. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w celu wyrabiania w sobie samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy;
4. Inicjowanie i realizację prostych projektów badawczych z obszaru informatyki;
5. Przygotowywanie wystąpień i referatów na konferencje oraz sympozja krajowe i zagraniczne;
6. Realizację projektów służących nabyciu umiejętności wyznaczania wspólnych celów, dzielenia się odpowiedzialnością i koordynacji działań poszczególnych członków zespołu. Tematyka podejmowanych projektów zależy od zainteresowań studentów będących członkami Koła;
7. Organizację wyjazdów naukowych oraz rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej.
 
Członkowie Koła Naukowego Wydziału Informatyki poprzez nawiązywanie różnego rodzaju kontaktów z wykładowcami, specjalistami i praktykami, będącymi przedstawicielami firm informatycznych, projektowych, usługowych i programistycznych, instytucji zajmujących się zarządzaniem projektami oraz innych kół zainteresowań i organizacji studenckich, mają możliwość uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach, które pozwalają w praktyce zastosować zdobytą wiedzę, a także skonfrontować ją ze specjalistami z danej dziedziny. Dodatkowym atutem jest zdobycie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenie się wiedzą i pomysłami, doskonalenie zdolności prezentowania skomplikowanych rozwiązań i planów, a także umiejętności perspektywicznego spojrzenia na swoją przyszłą pracę, np. z punktu widzenia kierownika projektu, szefa czy klienta.

 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "Paragraf"

21 marca 2015 r., na zebraniu założycielskim, z inicjatywy Studentów pragnących poszerzyć swą wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz zagadnień nauki o administracji w kontekście funkcjonowania samorządu terytorialnego
i administracji publicznej, powstało Koło Naukowe „Paragraf” (dalej jako KN).

Celem działalności KN jest wymiana poglądów naukowych, jak również dyskusja służąca pogłębianiu wiedzy prawniczej w ww. dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych.

Sposobami urzeczywistniania naszych celów są m.in. regularne spotkania członków KN, organizowanie spotkań i konferencji naukowych, warsztatów, wizyty studyjne, współpraca z innymi kołami naukowymi.

Opiekę naukową nad działalnością KN sprawują: dr Anna Dąbrowska i dr Tomasz Dąbrowski. W skład Zarządu Koła Naukowego „Paragraf” wchodzą:

  • Przewodnicząca: Agnieszka Napiórkowska,

  • Wiceprzewodnicząca: Anna Budna,

  • Sekretarz: Barbara Rosiak.

Spotkania Członków Koła odbywają się raz w miesiącu.

Zapraszamy wszystkich Zainteresowanych chcących zgłębić swoją wiedzę prawniczą. Należy pamiętać, iż działalność KN jest doskonałą okazją do: poszerzania horyzontów wiedzy, rozwijania zainteresowań naukowych, zawierania ciekawych znajomości z ludźmi, których łączą wspólne pasje i zainteresowania.  

 
Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.