fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Start Kandydaci Wymagane dokumenty Studia II stopnia
Wymagane dokumenty na studia II stopnia
Studia II stopnia:
  1. Ankieta osobowa oraz podanie kandydata na studia,
  2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu) – w przypadku posiadania świadectwa wydanego zagranicą powinno być ono zalegalizowane lub opatrzone apostille przez uprawnioną do tego instytucję w kraju wydania, wraz z tłumaczeniem (tłumacz przysięgły) na język polski,
  3. Dwa podpisane zdjęcia (35x45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
  4. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), a w przypadku cudzoziemców – paszportu i innych dokumentów związanych z prawem pobytu (karta pobytu, karta Polaka itp.), uwierzytelnione przez uczelnię,
  5. Potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej,
  6. Odpis dyplomu ukończenia studiów,
  7. W przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego/dowód wpłaty za kurs języka polskiego.

 

UWAGA! Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu dokonania opłaty rejestracyjnej na rachunek bankowy uczelni:

EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA

PKO BP, nr 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528

Wyjątkiem jest punkt rekrutacyjny przy ul. Modlińska 51, gdzie opłatę (150 zł) można uiścić na miejscu.

 

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.